Komunikat Dziekana WNS w sprawie przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów w tym egzaminów dyplomowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 czerwca 2020

Szanowni Państwo

Zgodnie z zarządzeniami Nr R.021.1.43.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 25 maja 2020 r. zbliżające się zaliczenia przedmiotów oraz sesja egzaminacyjna, w tym egzaminy dyplomowe realizowane będą w trybie zdalnym za pomocą technologii kształcenia na odległość. Jeśli odbycie zajęć, zaliczeń i egzaminów jest niemożliwe do zrealizowania w trybie zdalnym, można złożyć wniosek do JM Rektor za pośrednictwem Dziekana WNS o zastosowanie trybu tradycyjnego. Wniosek musi zawierać uzasadnienie wynikające m.in. z konieczności wykorzystania aparatury lub wyposażenia Uczelni, a także w przypadku zajęć propozycję trybu ich realizacji w siedzibie Uczelni, w tym przede wszystkim poprzez zmianę w planie zajęć, pozwalającą na ich kumulację w czasie lub realizację zajęć w blokach.

Zgodnie z zarządzeniem Nr R.021.1.41.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 11 maja 2020 r. nadzór nad prawidłowym przeprowadzaniem zaliczeń i egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych sprawuje Dziekan lub Prodziekan ds. Studencko-Dydaktycznych a w przypadku jednostek ogólnouczelnianych prowadzących działalność dydaktyczną dyrektor lub jego zastępca.

Wytyczne dotyczące organizacji przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów stanowiące załączniki do zarządzenia obejmują między innymi: weryfikację tożsamości za pomocą logowania do poczty wewnętrznej Uczelni ujd.edu.pl, st.ujd.edu.pl albo na platformie enauka.ujd.edu.pl; z uwzględnieniem możliwości składania przez osobę zdającą oświadczenia o samodzielnym wykonaniu zaliczenia albo egzaminu. Dodatkowo w przypadku egzaminu dyplomowego student będzie miał obowiązek udostępnienia ekranu swojego urządzania, a przebieg egzaminu musi być rejestrowany przez jednostkę przeprowadzającą egzamin. Dla ujednolicenia pracy na potrzeby zaliczeń i egzaminów, w tym egzaminów dyplomowych w formie ustnej wykorzystana będzie platforma Microsoft Teams. Na potrzeby zaliczeń i egzaminów w formie tekstowej wykorzystana będzie platforma Moodle dostępna na https://enauka.ujd.edu.pl/. W związku z powyższym, przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej konieczne jest podjęcie następujących kroków:

Dla pracowników:

- zarejestrowanie się na platformie UJD https://st.ujd.edu.pl/ dane do logowania zostały przesłane na adresy mailowe pracowników, można je też uzyskać w COW.

- po zarejestrowaniu się na https://st.ujd.edu.pl/ konieczne jest  wysłanie z tej skrzynki pocztowej e-maila na adres: ms360@st.ujd.edu.pl e-maila z informacją o potrzebie otrzymania dostępu do usługi Office 365. Na tego maila przyjdzie odpowiedź, tzn. adres e-mail połączony z usługą Microsoft i hasło do logowania. Po zalogowaniu się na portal https://www.office.com/  będzie można korzystać z oprogramowania Office w tym Microsoft Teams.

Dla studentów:

- Studenci uzyskują dostęp do kont na serwerze st.ujd.edu.pl poprzez system eKolejki, który dostępny jest pod adresem http://www.ekolejka.ajd.czest.pl/  W razie problemów mogą  pisać na adres: ekolejka@ujd.edu.pl
- można wysłać bezpośrednio maila na adres ekolejka@ujd.edu.pl z prośbą o utworzenie konta w https://st.ujd.edu.pl/
- po zarejestrowaniu się na https://st.ujd.edu.pl/ konieczne jest  wysłanie z tej skrzynki e-maila na adres: ms360@st.ujd.edu.pl e-maila z informacją o potrzebie otrzymania dostępu do usługi Office 365. Na tego e-maila przyjdzie odpowiedź, tzn. adres e-mail połączony z usługa Microsoft i hasło do logowania. Po zalogowaniu się na portal https://www.office.com/  będzie można korzystać z oprogramowania Office w tym Microsoft Teams.

Wewnętrzna platforma pocztowa UJD https://st.ujd.edu.pl/ będzie też wykorzystywana w celu przesyłania podań i rozliczania się z Uczelnią przed egzaminem dyplomowym, posłuży do przesyłania zaświadczeń o ukończeniu studiów. Na stronie internetowej Wydziału zostaną opublikowane instrukcje dotyczące korzystania z platformy Microsoft Teams zarówno dla studentów, jak i pracowników.